Hoe kan je Alzheimer keren?

/, alzheimer, huisdoctor/Hoe kan je Alzheimer keren?

ALZHEIMER KEREN

 

Introductie

Dementie wordt, naar het zich laat aanzien, tot het meest zorgwekkende gezondheidsprobleem van deze eeuw. Men verwacht dat het wereldwijd 115 miljoen mensen zal treffen, tegen het jaar 2050. Families, vrienden en degenen en verzorgers, zullen worden overweldigd door de uitwerking op hun geliefden van dementie. Zodoende is het uitermate van belang, voor behandelingen te zorgen, die de ziekte voorkomen, tegenhouden en zelfs terugdringen. Daarenboven is de zorgverlening aan patiënten zeer duur. In 2010 beliepen de geschatte kosten in de Verenigde Staten 604 miljard dollars en wordt een dramatische stijging ervan verwacht tot het jaar 2050. Ik heb besloten om “Alzheimer keren” kosteloos ter beschikking te stellen. Deel dit, alsjeblieft, met eenieder die aan Alzheimer lijdt. Je mag het kopiëren, het afdrukken, het e-mailen en het aan iedereen doen toekomen. Het mag echter niet worden verkocht, in geen enkele vorm. Dr. Gerald Veurink.  

De noodzaak om vernieuwend te denken. Innovatie is nodig om vernieuwende combinaties van medicijnen te ontwikkelen, welke alle bij het ziekteproces betrokken factoren aanpakken. Op die manier heeft het een genezende werking en leidt niet slechts tot verlichting van de verschijnselen die enkelvoudig toegediende medicijnen bewerkstelligen. Medicijnen in combinatie, bijvoorbeeld, welke alkaliseren( met loog reinigen),  leveren antioxidanten, verbeteren  de mogelijkheden tot vermindering van oxidatie, voeren de neurotransmitters (boodschapper stoffen in de hersenen) op, verminderen de resistentie (weerstand) tegen insuline, voorzien in meer voedingsstoffen voor de aangroei van neuronen (zenuwcellen in de hersenen) en verwijderen en doeken afzettingen in de hersenen, z.g  plaques, op. Onderzoek heeft laten zien, dat er vele natuurlijke ingrediënten zijn, die hierin actief zijn. (Zie hierbeneden bij Pubmed, bijvoorbeeld).

Gecombineerde antioxidante behandeling bij Alzheimer. Een groot aantal onderzoek artikelen hebben aangetoond, dat anti oxidatiemiddelen helpen tegen de ziekte van Alzheimer. Antioxidanten zijn stoffen die de oxidatie verhinderen van stoffen zoals vitamine C en vitamine E, welke mogelijk schadelijke stoffen met oxiderende activiteit verwijderen en opdoeken, zoals bijvoorbeeld vrije radicalen of reactieve zuurstof soorten in levende organismen. Verschillende anti oxidatiemiddelen werken op verschillende wijzen en zijn doeltreffend tegen verschillende vrije radicalen. Vitamine C bijvoorbeeld, werkt doeltreffend bij de bescherming van samenstellende onderdelen van cellen in een waterige omgeving, terwijl vitamine E en caroteenachtige stoffen onderdelen van lichaamscellen beschermen in vetachtige (lipide)  omgevingen. Aangezien er zowel lipofiele (in vet oplosbare) als hydrofiele (wateroplosbare) fasen optreden in biologische systemen, is het wijs om anti oxidatiemiddelen te gebruiken, welke actief zijn in elk van die fasen, of  van die stoffen tezamen die met elkaar samenwerken en elkaar versterken (synergie). Geen enkelvoudige antioxidant is waarschijnlijk in staat op z’n eentje al die soorten vrije radicalen te verslinden in de ziekte van Alzheimer. Daarom gaat men ervan uit dat het gebruik van meer antioxidanten tezamen in samenwerking , meer goed doet bij de voorkoming  of behandeling van ziekten die het zenuwstelsel slopen, dan het gebruik van een enkele antioxidant. Een samenstel van antioxidanten heeft waarschijnlijk een synergie werking, dat wil zeggen ze werken samen en versterken elkaar,  alsook wint het andere antioxidanten terug, recyclet ze voor hergebruik. Bijvoorbeeld hebben verscheidene studies aangetoond dat ascorbic zuur (vitamine C) alfatocoferol (vitamine E) recyclet. Ook is aangetoond dat het gebruik van gehele stukken fruit, groenten of de sappen ervan, meer doet voor de betere werking van antioxidanten dan de aanvulling ervan met asorbisch zuur… Waarschijnlijk is dat het combinatie samenspel van antioxidante bestanddelen in fruit en groenten  elkaar versterken (synergie). Het feit dat verscheidene antioxidanten zenuwcellen in de hersenen beschermen, zowel in de reageerbuis als in natura, tegen stress door oxidatie, door bèta amyloïde geïnduceerd, ondersteunt verder de idee van het gebruiken van een samenspel van antioxidanten als ondersteuning van andere behandelingen in het behandelen van de ziekte van Alzheimer. Klinische studies hebben reeds bevonden, dat vitamine E, genomen in doses van 1000 IU tweemaal daags, het intreden van de dood vertraagt, evenals opname in een inrichting, of beduidende teruggang in functies, bij patiënten met gematigde Alzheimer. Echter is mogelijk , dat vitamine C in combinatie met vitamine E zelfs nog meer zich als weldaad bewijst voor Alzheimerpatiënten, gezien dat vitamine C vitamine E recyclet en weer actief maakt, zoals al eerder vermeld. En meer recent heeft een studie naar de inname van vitamine in feite bevonden een verminderd voorkomen van Alzheimerziekte, ten gevolge van de inname van de vitamine C tezamen met vitamine E, maar niet van de inname van vitamine C of vitamine E alleen. Uit recente beoordelingen van studies van inname van vitamines C en E bij oudere patiënten volgt eveneens dat waarschijnlijk de gezamenlijke inname van deze vitaminen het risico op de Alzheimerziekte vermindert. Maar niet alle studies stemmen overeen. Een 4-jarige vervolgstudie van oudere patiënten naar de inname van caroteen stoffen (vitamine A) en de vitamines C en E bevonden niet een verminderd voorkomen van de Alzheimerziekte. Maar toch kan deze studie problemen hebben gehad met de inschatting van de dagelijkse innames van vitaminen, berekend als deze werden vanuit vragenlijsten over hoe vaak de voeding plaatsgevonden had, terwijl het antwoord op de vraag hoeveel vitamine er in de voeding zat slechts ruw geschat werd. . Aangezien studies onder de bevolking vele soorten aan geneeskundig ingrijpen via voedingsvoorschriften hebben onthuld welke het inzetten van de Alzheimerziekte kunnen vertragen of voorkomen, bewijst een gezond dieet van meer verse fruit en groenten zich als een weldadige maatregel ter voorkoming van de ziekte, als het maar verder niet te veel calorieën bevat en ook niet te veel transvetten en koolhydraten (suikers).

Andere Aspecten betreffende Voeding en Alzheimerziekte. Onderzoekers hebben vastgesteld dat bij afro-amerikanen en japanners die in de Verenigde Staten leven, de ziekte van Alzheimer veel meer voorkomt ( 6,24% en 4.1% respectievelijk) dan bij hun tegenhangers (< 2%) in hun oorspronkelijke landen. Dit suggereert dat de leefomgeving van invloed is op de ziekte. Tegelijk speelt de erfelijkheid weer in op die omgeving en die omgeving weer op de erfelijkheid. Met daarnaast een reeks andere dingen die hun rol spelen bij de totstandkoming (pathogenese) van de Alzheimerziekte. Deze studie heeft ook bevonden, dat de hoeveelheid aan vetstoffen die ingenomen werden, het meeste te doen had met zowel de Alzheimerziekte als het voorkomen van seniele dementie, d.w.z. geestelijke aftakeling door ouderdom. Ook bleek te gelden: hoe meer naar binnen gewerkte caloriëen, hoe meer Alzheimer.  Soortgelijke onafhankelijke bevindingen worden vermeld omtrent de schadelijke uitwerking van het gebruik van hoog verzadigde vetten en transvetten op de verstandelijke prestaties bij bejaarde mannen. Kanker, hartvatenziekten en Alzheimerziekte komen veelvuldiger voor met het vorderen van de leeftijd. Verminderde inname van vet is in verband gebracht met een verminderd risico op ziekte van de kransaders rond het hart. Verder hebben individuen die lijden aan ziekte van de kransaders hersenen die dichter bezaaid zijn met afzettingen van zogenaamde plaques, welke te maken hebben met Alzheimer. Vele studies hebben een grote overlap gevonden van de risico factoren voor deze twee ziekten. Dergelijke studies doen meer geloof hechten aan de notie dat de leefomgeving in belangrijke mate de hand heeft in de Alzheimerziekte. Deze studies leveren ook sterk bewijs ervan, dat een ongeschikt dieet kan bijdragen aan de totstandkoming (pathogenese) van de Alzheimerziekte en ook van hartziekten doordat daar meer  oxidatie stress (belasting van lichaam door teveel zuurstofverbindingen) uit voorkomt, of een gestoorde cholesterol stofwisseling. Het begrip dat het eetpatroon de geestelijke vermogens kan aantasten en de vatbaarheid voor zenuwstoornissen kan beïnvloeden, is niet nieuw. Meerdere duizenden soldaten, die krijgsgevangen zaten in Japanse kampen, werden voortijdig seniel door bijna vier jaren van ondervoeding. Aanvullende voeding met grote doses nicotine zuur (vitamine B3 a 3 gram per dag), leidde tot herstel van de geestelijke vermogens. Dit leidde tot de gevolgtrekking dat “seniliteit (geesteszwakte door ouderdom) te wijten is aan langdurig aanhoudende (chronische) ondervoeding en dat het een conditie is, die afhangt van vitaminen en terug te voeren is op vele jaren van chronische tekorten aan vitaminen. Een verscheidenheid aan andere voedingsfactoren zijn ook in geheel omvattend verband gebracht met de ziekte van Alzheimer. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat ontregelingen van de energiebalans, van het foliumzuur en de homocysteïne niveaus een rol spelen in de pathogenese van de Alzheimerziekte. Er is daarom voorgesteld, dat een  omvattende geneeskundige benadering van uiteenlopende kanten de oudere persoon wel zou bekomen in vele kanten van diens gezondheid en mogelijk de risico’s zou verminderen van aan leeftijd gebonden ziektes en gebreken, waaronder ook de ziekte van Alzheimer; op bewijs gebaseerde behandelingen vanuit de literatuur omtrent geneeskundige behandelingen die ingrijpen in het voedingspatroon, omtrent stressvermindering, meer oefeningen, en een voeding aangevuld met medicijnen en/of vitaminen en antioxidanten, en dit alles in een groot meesterplan van behandeling.

HOOFDSTUK 2 tekorten aan mineralen en antioxidanten in voeding. Landbouwmethoden.

Ongelukkig genoeg zijn de voedingswaarden van voedsel kroppen over de laatste 200 jaren verminderd. De voedingswaarde van krop planten wordt bepaald door een aantal factoren, welke omvatten de genetische (erfelijke) samenstelling, het type bodem waarin de planten geteeld worden, seizoensinvloeden , het rijpingsstadium bij de oogst en de hoeveelheid en de soort van meststoffen gebruikt bij de productie van planten. Honderden jaren van gebruik van steeds dezelfde grond in vele landen, hebben de mineralen langzaamaan aan de gronden onttrokken. Verder zijn pest bestrijdende middelen en onkruidverdelgers over het land uit gesproeid welke zorgeloosheid heeft geleid tot de vernietiging van de micro -organismen welke nodig zijn voor de levering van deze mineralen en om de vruchtbaarheid van de bodem in stand te houden. In west Australië is het gebruikelijk om de gronden op het peil van stikstof te testen en dat van fosfor en potas omdat die nodig zijn om de planten er goed uit te laten zien en te laten groeien. Andere grootschalige- en spoorelementen worden zelden getest en dus wordt de uitputting van vele belangrijke mineralen niet zorgvuldig opgetekend, of zelfs gemeten in veel gebieden.  De aldoor doorgaande toepassing van NKP-meststoffen heeft geresulteerd in een hoge fosfaat toestand (status) van gronden en twee derde van de gronden met hoog fosfaat status zijn bevonden tekort te schieten in zwavel, en voor een kwart tekortschietend in potas. De problemen worden verzwaard door het feit dat hoog fosfaat gronden de opname van koper, zink en mangaan door planten grotelijks verminderen, waarschijnlijk te wijten aan de vorming van complexe fosfaat zouten. Essentiële mineralen en spoorelementen worden niet aangevuld door het toevoegen van NKP-meststoffen en de daaruit voortkomende voedsel kroppen hebben er een ernstig tekort aan. Lage zink niveaus in bodems zijn gevonden in vele regio’s over de wereld. Dit kan invloed hebben op de antioxidant status, aangezien zink t een directe antioxidante werking bezit, door ervoor te zorgen dat  ijzer en koper zich niet aan lipiden, eiwitten en DNA kunnen binden, door de bindingsplaatsen bezet te houden. Interessant is het dat onlangs is bericht dat binding van zink aan amyloïde de giftigheid voor het zenuwstelsel verhindert, doordat het ontstaan van waterstofperoxide wordt onderdrukt. Deze en andere studies geven aan dat er een behoefte is naar de bijvoeding van gronden, aangezien de uitgeputte gronden tekorten in planten veroorzaken, welke een schadelijke invloed hebben op de gehele voedselketen. Zo hebben bijvoorbeeld studies die de antioxidanten status vergelijken van fruiten, zoals pruimen, peren en perziken,  bevonden dat de niveaus van vitaminen C en E en polyfenolen beduidend hoger zijn in deze fruiten, wanneer die geteeld worden op organische wijze in plaats van met conventionele methoden. Ook is aangetoond dat een toegenomen inhoud aan organische stoffen van de bodem de opname van koper, zink en mangaan door haver kroppen doet toenemen. De landbouwproblemen worden verder verzwaard door de gebruikelijke werkwijze bij de oogst van fruit en groenten die geplukt worden voordat ze gerijpt zijn. Dit ondanks het feit, dat de meeste fruiten en groenten hun hoogste gehalte aan vitaminen bereiken als ze rijp zijn. Deze werkwijze beïnvloedt ook het gehalte aan fyto (plantaardige) voedingsstoffen en antioxidanten.

Methoden voor voedselverwerking en opslag.

Uitgebreid onderzoek is nog te doen naar wat de opslag van fruit en groente doet met de vitaminen en mineralen erin, aangezien sommige studies een afname ervan gedurende opslag hebben aangetoond. De verwerking en het behoud van voedsel doet het probleem verder toenemen. Verlies aan voedingswaarde, bijvoorbeeld, is aangetoond als gevolg van de raffinage van suiker en bloem. Evenzo is er het optreden van verlies aan spoorelementen wanneer rijst wordt geraffineerd en wit gemaakt, met uitzondering van koper. Grote verliezen aan voedingsstoffen zijn ook te wijten aan het inblikken van fruit en groenten. Hoewel het invriezen van groenten geacht wordt veel van het gehalte aan vitamine te behouden, is het bijvoorbeeld aangetoond dat het bevriezen van groenten als resultaat heeft een verlies van 37 tot 56 procent aan niveaus van vitaminen B6. Niveaus van vitamine B6 en pantothenisch zuur (of vitamine B5) dalen ook als gevolg van het invriezen en inblikken van fruit, met verliezen van 7 tot 50 procent. Volgranen voedsel aan de andere kant, zijn waardevolle bronnen van voedingsstoffen welke weinig in diëten voorkomen, inbegrepen voedingsvezels, B-groep vitaminen, vitamine E, selenium, zink, koper, magnesium en fyto voedingsstoffen (plantaardige voedingsstoffen), inbegrepen fenol antioxidanten. Volle granen zijn ook een bron van alfa-sitosterol, een cholesterol verlagend plantaardig sterol. Recentelijk zijn er enige strategieën ontwikkeld om de tekorten aan zink en ijzer te bestrijden door het gehalte van deze bestanddelen in broodmeel te verhogen. Niettemin komt het nog tekort aan voldoende voedingsstoffen. Een ander probleem is, dat het gehalte aan gluten in graan is gestegen van 5% tot 50% door de ontwikkeling van verscheidene hybriden van graan en door de genetische wijziging ervan. Dit betekent ook dat het gehalte van andere voedingsstoffen in graan zijn afgenomen. Recent onderzoek heeft vastgesteld, dat een hoog niveau aan gluten de meel giftig heeft gemaakt voor mensen, daar het het lekkende darm syndroom veroorzaakt. Dit houdt in dat er gaten worden gevormd in de ingewanden, waardoor iets van de inhoud van de ingewanden in het bloed terecht komt. Het afweerstelsel gaat dat aanvallen, wat een aanhoudend proces van ontstekingen in gang zet. Het is daarom niet verrassend dat we een toename van auto-immune ziekten zien en een groei in verscheidene aftakelingsziekten. Tenminste 250 ziekten zijn in verbinding gebracht met graan en/of graangluten. Zie de website hieronder voor meer informatie. Ik raad daarom sterk aan je verre te houden van brood en graanproducten. Zo’n 40 micronutriënten, voedingsstoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen, zijn vereist in menselijke voeding, waaronder vitaminen, essentiële mineralen en spoorelementen, De aanbevolen toegestane micronutriënten in voeding zijn het meest gebaseerd op informatie over de acute uitwerkingen van tekorten in het voedingspatroon. Met het oog op de gezondheid op lange termijn echter, zijn voor de ingenomen micronutriënten de hoeveelheden grotendeels onbekend, terwijl een belangrijk gedeelte van de bevolking een tekort heeft aan vele van de micronutriënten. Vele individuele belangrijke mineralen zijn bevonden tekort te schieten in westerse voedingspatronen, niettegenstaande de beschikbaarheid van een geweldige keur aan voedsel. Aanvulling met dergelijke mineralen kan zich bewijzen bij het herstellen van de antioxidant balans in het lichaam, of de weerstand tegen Alzheimerziekte verbeteren via andere mechanismen. Bijvoorbeeld is magnesium uitgebreid bestudeerd door onderzoekers en is aangetoond het serum totaalcholesterol te verlagen, het serum LDL te doen afnemen alsook de opname van insuline-ondersteunde glucose in type 1 diabetische personen.

HOOFDSTUK 3 LAAG KOOLHYDRATISCHE DIËTEN.

Ontwikkelingslanden hebben voedingspatronen met een hoger gehalte aan transvetten, koolhydraten en bewerkte voedingsstoffen; echter met lagere vezelniveaus . Deze voedingsfactoren dragen bij aan een snel stijgend voorkomen van zwaarlijvigheid en type 2-diabetes en een achteruitgang in gezondheid, vooral bij ouderen. Veranderingen in diëtische (in het voedingspatroon) vetstoffen worden verondersteld een rol te spelen in de ziekte van Alzheimer. Waarschijnlijk spelen voedingswijzen met hoog gehalte aan koolhydraten en vetten (transvet & verzadigd) en cholesterol, tezamen met afnemende niveaus aan vitamine B12 en foliumzuur en met afname van spoorelementen, een rol in het ontstaan van Alzheimerziekte. De gewoonlijke aanbeveling van voedingen met laag vetgehalte en hoog gehalte aan koolhydraten wordt echter tegengesproken door verscheidene studies. In feite geven studies van de glucose stofwisseling aan dat dit soort van voeding in feite schadelijk is voor de gezondheid. In een studie naar interventie diëten bijvoorbeeld, waarin patiënten onderworpen werden aan een dieet hoog aan vet dan wel aan koolhydraten, werd aangetoond dat triglyceride, glucose en insuline niveaus hoger lagen bij een voeding hoog aan koolhydraten. In een andere dieet interventie studie werd aangetoond dat een dieet hoog aan koolhydraten leidde tot een verhoogd peil aan insuline en triglyceriden, echter tot beduidend lagere niveaus van HDL. Vergelijkbare resultaten zijn waargenomen in personen met niet insulineafhankelijke diabetes mellitus, indien gevoed met hoog- en laag koolhydratische diëten. De conclusie gaf aan dat diëten hoog in gehalte aan koolhydraten niet de glycaemische controle, noch de gevoeligheid voor insuline verbeterden, maar bijdroegen aan verhoogde plasmatriglyceriden en VLDL-concentraties, echter ook aan afgenomen HDL niveaus.  Bovendien is het aangetoond, dat een dieet met hoog gehalte aan enkelvoudig onverzadigd vet en laag in koolhydraten de gevoeligheid voor insuline perifeer verbetert in niet-insulineafhankelijke personen met diabetes mellitus. De uitwerking van een dieet met hoog vetgehalte op duurprestaties bij athleten is ook geschat en een beduidende verbetering in prestatie werd aangetoond in vergelijking met een voeding met hoge inname van koolhydraten. Studies van aerobic oefeningen op zwaarlijvige vrouwen hebben eveneens aangetoond dat een groter verlies aan gewicht optreedt wanneer de proefpersonen onderworpen werden aan een dieet met een laag gehalte aan koolhydraten, dan wanneer die een dieet van laag vetgehalte gebruikten. Het gebruik van een dieet van laag vetgehalte en hoog koolhydraat gehalte werd bevonden hyperglycemie te bevorderen en hyperinsulinemie, daarbij leidend tot zwaarlijvigheid van het bovenlijf, niet verdragen glucose, hoge bloeddruk en hyperglyeridemie. Bijvoorbeeld heeft een cross sectie onderzoek bij proefpersonen in India onthuld, dat centrale diklijvigheid van het middenlijf, buikigheid,  samenhing met hogere, na een maaltijd, gemeten plasma niveaus van insuline, glucose, serum ijzer en oxidatie stress. Deze studie bevond eveneens dat vitamine C, vitamine E, serum zink/insuline verhouding en serum magnesium/insuline verhouding een omgekeerd verband vertoonden met een hoog gehalte aan lichamelijk vet. Daaraan toegevoegd: wanneer een dieet bestaande uit 17 snacks per dag werd vergeleken met de gebruikelijke drie maaltijden per dag, werden aangetoond: een afname van serumcholesterol na vasten, van LDL, van apolipop eiwitten en van gemiddelde serum insuline niveaus. Deze uitkomsten geven aan dat hoe vaak maaltijden gebruikt worden de niveaus van serum vetten na vasten in belangrijke mate bepalen, wat waarschijnlijk ligt aan de veranderingen in insuline uitscheiding. Het insuline resistentie syndroom en daarmee samenhangende condities, zoals type 2-diabetes mellitus en hoge bloeddruk, hangen samen met aan leeftijdgebonden aantasting van het geheugen en Alzheimerziekte. Als het bewijs van verbanden tussen insuline resistentie, aangetaste glucose stofwisseling en Alzheimerziekte toeneemt, dan zou het erop lijken dat diëten die geschikt zijn voor de voorkoming van diabetes en zwaarlijvigheid, ook geschikt zouden zijn ter voorkoming van Alzheimerziekte. Een meta-analyse van een aantal studies hebben ook onthuld dat diëten van enkelvoudig onverzadigde vetten lipo eiwitprofielen verbeteren alsook glycemie controle in patiënten met type 2-diabetes. Daarom kan een dieet rijk aan enkelvoudig verzadigde vetzuren, middellange keten vetzuren (zoals in kokosnotenolie) en arm aan koolhydraten, evenals aan transvetten en lange keten verzadigde vetten, nuttig zijn voor de ouderen en ook voor Alzheimerpatiënten.

Voordelen van olijfolie.

HDL, welke cholesterol vervoeren van de lichaamsweefsels naar de lever, worden beschouwd als de “goede” vorm van cholesterol. LDL, wat vaak geklasseerd wordt als de “slechte” vorm van cholesterol, bevat grotere hoeveelheden cholesterol dan HDL en vervoert cholesterol en vetzuren van het spijsverteringskanaal naar weefsels en wordt in verband gebracht met de vorming van adervervetting (atheromatose), aderverkalking atherosclerose) en hartziekten. Verscheidene studies hebben gunstige uitwerking op de gezondheid aangetoond, inbegrepen stijgende HDL/LDL-verhoudingen, als gevolg van de vervanging van verzadigde vetzuren door enkelvoudig onverzadigde vetzuren in het voedingspatroon, zoals aanwezig in extra vergine olijfolie. Bij patiënten, bijvoorbeeld, die een vloeibaar dieet gebruikten waarin hoge niveaus van enkelvoudig onverzadigde vetzuren zaten, gingen LDL-niveaus naar beneden en werden de niveaus van HDL gehandhaafd of stegen. De uitwerking van een oleaat-rijke tegenover een linoleaat-rijke voeding zijn ook ingeschat bij mensen, met als uitkomst de bevinding, dat enkelvoudig onverzadigd vet de samenstelling wijzigt van LDL met vetzuur en dat LDL minder vatbaar wordt voor oxidatie. In de reageerbuis is aangetoond sindsdien, dat LDL oxidatie tot op zekere hoogte verhinderd wordt door de van nature in zuivere olijfolie aanwezige polyfenolische antioxidatie bestanddelen. In feite is aangetoond, dat fenolische samenstellingen van extra vergine olijfolie krachtiger zijn in het voorkomen van oxidatie van menselijke HDL als hun zuivere bestanddelen en probucol. Dit wordt ondersteund door een andere studie, welke heeft bevonden dat de fenolische bestanddelen in olijfolie LDL beschermen tegen de peroxyl radicalen afhankelijke en door metaal geïnduceerde oxidatie in vitro, hoewel olijfolie waarin fenolische bestanddelen ontbreken, ook beschermt tegen LDL-oxidatie. Uiteenlopende mechanismen zijn voorgesteld voor de antioxidatie effecten van olijfolie. In een aselect en strict gecontroleerd cross over onderzoek is aangetoond, dat een dieet verrijkt met olijfolie (maar geen koolzaad- of zonnebloemolie) gunstig uitwerkt op de bloedstollingsfactor 7, door de concentratie ervan te verlagen. Deze studie werd uitgevoerd om de lager dan verwachte ischemische hartziekte op Kreta te onderzoeken, gegeven de profielen van vetachtige stoffen (lipiden) in de bevolking aldaar. Dit ondersteunt de gedachte, dat het hoge gebruik van olijfolie aldaar deze mensen tegen trombosevorming beschermt. Ook wordt bericht dat olijfolie werkt tegen ontstekingen, wat ligt aan het gehalte aan oleaat zuur van deze oliën. Van de polyfenol antioxidante  hydroxytyrosol wordt gedacht dat het anti oxidatie uitwerking uitoefent via de chelatie van vrije metaal ionen en door het verslinden van vrije radicalen. Individuele studies naar de beweerde anti-kanker en anti oxidatie bestanddelen van olijfolie, bijvoorbeeld studies van hydroxytyrosol, hebben niet altijd   gunstige effecten van betekenis bevonden. Er zijn echter aanzienlijke hoeveelheden van andere samenstellingen, die vermoed worden tegen kanker actief te zijn (e.g. squaleen en terpenoïden), alsook de secoïridoïden en lignanen (plantenvezels) antioxidanten en de  tegen peroxidatie resistente vette (lipide) oleaat zuur. Daarom is het verstandig dat je voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen in je voedingspatroon opneemt, om aftakelingsziekten te voorkomen of zelfs terug te dringen.

HOOFDSTUK 4 EEN NIEUWE BENADERING VOOR BEHANDELING.

In een oorlog worden veldslagen niet alleen uitgevochten op verschillende fronten en met niet slechts een landleger, maar ook met de zeemacht en de luchtmacht. Zo zou ook de behandeling van Alzheimerziekte de ziekte moeten bestrijden vanuit verschillende benaderingen. Ik geloof dat die ene “magische kogel” nooit gevonden zal worden die de ziekte behandelt, omdat vele factoren bij de ziekte betrokken zijn, waarvan elk een voor een moet worden aangepakt, om tot een genezing te komen. Enkelvoudig ingezette medicijnen, welke mogelijk verlichting van verschijnselen van een aspect van de ziekte geven, zullen niet in staat zijn om af te rekenen met alle aspecten of factoren van de Alzheimerziekte. Daarom moet er een nieuwe verschuiving van het denk- en behandelingskader, paradigma, gebeuren, ten einde combinaties van componenten scheppen, welke alle aspecten van het ziekteproces aanpakken en zo een genezing bewerkstelligen. De leefomgeving van de zenuwcellen moet alkalisch worden gemaakt. Dit helpt om de afzetting van eiwit overblijfselen oftewel peptiden te voorkomen en ook de productie van vrije radicalen zo klein mogelijk te maken. Het peil van bloedsuikers moet laag worden gehouden om de kruisverbindingen van peptiden met suikers te voorkomen, welke anders uitlopen op de vorming van onoplosbare eindproducten van vergevorderde glycatie. Voedingsstoffen die goed zijn voor het zover mogelijk opvoeren van het afweerstelsel of de aanmaak van nieuwe neuronen of het herstel ervan, moeten worden toegevoegd. De spijs geelwortel (turmeric) levert curcumine , welke helpt bij de verwijdering van plaques in de hersenen. Omega 3 vetzuren (EPA en DHA) zijn nodig voor het terugdringen van ontstekingen. Antioxidanten zijn nodig om de schadelijke vrije radicalen op te doeken. Om dit alles te bewerkstelligen moet er een dieet van laag koolhydraten gehalte worden gestart en worden onderhouden voor de duur van de behandelingen. Evenzo het drinken van smoothie breinversterker tot driemaal per dag.

Smoothie breinversterker.

Combineer de volgende ingrediënten in een geschikte mengbeker en mix het alle bestanddelen met een staafmixer. 1. Eetlepel Chia poeder 2. Een eetlepel ongezoet cacao 3. Een eetlepel spirulina poeder 4. twee scharreleieren 5. een theelepel geelwortel 6. een kwart theelepel kaneel 7. een kwart theelepel kruidnagel poeder 8. een theelepel sodium bicarbonaat 9. een theelepel xyliotol of stevia zoetvervanger (afhankelijk van smaak), 750 milliliter water (het beste water is uit frisse bergstromen, geëlektrolyseerd water (alkaline) is tweede, anders te gebruiken gedistilleerd water). De breinversterker smoothie levert de nodige bestanddelen om het brein zich zo goed mogelijk te laten herstellen. Chia en spirulina zijn super voedingsstoffen welke de aminozuren leveren voor het herstel en de vervanging van zenuwcellen. Ze leveren ook de beste bronnen van natuurlijke mineralen en vitaminen. Chia is ook een uistekende bron van ALA, welke het lichaam kan omzetten tot EPA  en DHA-omega 3 vetzuren van welke is aangetoond dat ze helpen tegen Alzheimerziekte. Als we echter verouderen gaat deze omzetting terug uit. Cacao is een ander uitermate goede antioxidant. Meer nog, het is prima voor de bloedcirculatie in de hersenen. De scharreleieren leveren lecithine, welke de aanvoer van choline ondersteunt, noodzakelijk voor het geheugen. Organische kokosnootolie levert de energie die nodig is voor het herstel van neuronen, zonder daarbij de niveaus van bloedsuiker te verhogen. Geelwortel poeder levert curcumine waarvan is aangetoond, dat het zich vasthecht aan de plaques in het Alzheimer brein en helpt die te verwijderen. Kaneelpoeder helpt bij het handhaven van de passende suiker niveaus en is ook een uitermate goede antioxidant. Kruidnagel poeder bezit een zeer hoge ORAC status, d.w.z.  de toestandsmeting van antioxidant, en is zo een van de beste antioxidanten. Een theelepel met sodium bicarbonaat, oftewel bak soda,   wordt toegevoegd aan de smoothie om het buiten cellulaire pH gehalte meer alkaline te maken. De xylitol of het stevia poeder worden toegevoegd om de algehele smaak te verbeteren van de smoothie, zonder het gehalte aan bloedsuiker te verhogen.

HOOFDSTUK 5. WAT MET DE DIEET AANBEVELINGEN

Het geheim van de behandeling van aftakelingsziekten zoals Alzheimerziekte, reuma, hartziekten en beroertes, enzovoort, is, het pH gehalte van de buiten cellulaire matrix, anders gezegd bindweefsel, te verhogen. Maak met andere woorden de omgeving van je lichaamscellen meer alkaline, het basisgehalte zou moeten zijn 7.4 pH. Je zou je kunnen vragen, waar dit voor nodig is. Een zure omgeving voor je cellen, naast andere processen, veroorzaakt een dramatische stijging in de productie van vrije radicalen. Hierdoor heeft jouw lichaam veel meer antioxidanten nodig om allerhande ziekteprocessen te kunnen verwerken. Vrije radicalen worden in verband gebracht met zowat alle ziekteprocessen. Hoe kun je zodoende het beste de omgevingen van cellen alkalischer maken? De eenvoudigste manier is alleen groenten te eten, totdat je weer gezond bent. Wacht even, meen je dat nu ernstig??  Wat dan met de eiwitten, koolhydraten, mineralen, vitaminen vet en vezels die ik in mijn voeding nodig heb? Blij dat je het vraagt. Laten we even bezien hoeveel eiwitten je lichaam werkelijk nodig heeft. Terwijl een baby om het snelst groeit, is de inhoud aan eiwitten van de moedermelk minder dan 5 procent. Niet zoveel, is het niet ? Je kunt die hoeveelheid eiwitten gemakkelijk uit een verscheidenheid aan groenten betrekken. Groenten eiwitten vertegenwoordigen een veel wijdere reeks aan variëteiten, voedingswaarden en smaken. De meest gewenste eiwitten worden gevonden in spruit groenten, zoals erwten, bonen, linzen. Ruwe zaden en noten alsook avocado’s zijn ook rijk aan essentiële aminozuren. Goed dan, wat met koolhydraten? Groenten zijn ook een geweldige bron van koolhydraten van rauwe tuinbonen met een gehalte van 388 calorieën per 100 gram helemaal omlaag tot rauwe hete rode pepers met 93 calorieën per 100 gram. Jouw lichaam is zo uniek dat het energie kan slaan uit eiwitten, koolhydraten en vetten. Laat me het uitleggen…jouw lichaam zet eiwitten om en verwerkt eiwitten, koolwaterstoffen en vetten en een van de eindproducten van deze scheikundige reacties is glucose. Ik herhaal Jouw lichaam kan glucose maken van hetzij vetten, koolhydraten, of eiwitten. Welke dus zijn de beste groenten om te eten? Allen groenten zijn groots en goed voor jou, speciaal als ze organisch geteeld zijn. De gezondste keuzen en het meest voordelig voor het verhogen van het gehalte aan alkaline, zijn spinazie, broccoli, kool, Brusselse spruiten, bieten, Zwitserse snijbieten, elke van de bonen (rood, groen, tuinbonen, erwten, bieten, wortels, uien en zoete aardappelen. Het is zelfs beter om het sap van deze groenten te drinken, inbegrepen de vezels (gooi die niet weg). Tomaten aan de andere kant, moeten worden beperkt gedurende de tijd van de behandeling, daar die jou meer doen verzuren. Andere voedingen en dranken welke je zuurgraad verhogen zijn vlees, purine rijk voedsel, koffie, granen, brood, pasta’s en pepsi cola, coca cola en andere softdrinks. Maar ik heb mijn mineralen en vitaminen nodig, of niet? Eens temeer heb je gelijk. Je hebt je mineralen en vitaminen nodig. Als je de hoeveelheid mineralen en vitaminen in groenten nagaat, met gebruik van voeding tabellen, dan zul je ontdekken dat groenten een rijke bron vormen van mineralen en vitaminen. Zie de voeding tabellen op de website onderaan. Welnu, ik dacht dat vetten zijn slecht voor jou? Zeer zeker zijn transvetten en hoge niveaus van lange keten verzadigde vetten ongezond. Er zijn echter vetten die bijzonder goed zijn voor jou. Extra vergine olijfolie en macadamia olie zijn zeer gezond voor jou, omdat zij rijk zijn aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren, zoals is organische koudgeperste kokosnoot olie met een hoog gehalte aan middellange keten vetzuren. Deze oliën helpen je je gehalte aan slecht cholesterol terug te dringen (LDL) en het gehalte aan goede cholesterol te doen toenemen (HDL). Bovendien leveren deze oliën tweemaal zoveel energie als koolhydraten. Dus als je 3 eetlepels van enige van deze oliën gebruikt per dag, en met je groenten roerbakt, dan heb je meer dan voldoende energie en verliest nog gewicht, daar het gehalte aan calorieën in deze groenten vrij laag is. Als toegift krijgt u   ook zoveel vezels naar binnen als uw lichaam nodig heeft. Verder voorziet u uw lichaam, door geroerbakte groenten te eten, met een overvloedige verscheidenheid aan noodzakelijke antioxidanten, zowel wateroplosbaar als oplosbaar in olie of vet. Maar ik word zo hongerig van het alleen eten van groenten. Dat is waar, indien je alleen maar gestoomde groenten eet dan zul je al snel honger krijgen, omdat groenten heel gemakkelijk verteerd worden. Maar omdat de groenten geroerbakt zijn helpen de vetten de vertering van de groenten te vertragen en zul je langer voldaan blijven. Herinner je eraan niet te eten alvorens je honger hebt  gekregen. Het is inderdaad beter zes maaltijden per dag te gebruiken dan de gebruikelijke drie maaltijden per dag. Dit helpt om je bloedsuiker peil beter onder controle te houden en het versnelt effectief je stofwisseling. Rauwe zaden en noten, zoals walnoten, amandelen, Braziliaanse noten, macadamia noten als wel enig enkel stuk fruit, zoals appel, banaan, guave, sinaasappel, grapefruit, citroen of avocado kunnen als snack gebruikt worden. Om het proces om jouw lichaam alkalischer te maken, kun je ook vers gemaakte groentesap drinken. Maar drink geen fruitsap, dat rijk is aan fructose, tegelijk zonder de noodzakelijke enzymen om het effectief te verteren en zo je bloedsuikerpeil zal doen stijgen. Voor de variatie kan je salades innemen en groentesoep in plaats van geroerbakte groenten. Voor nog meer variatie, kun je een andere groente gebruiken als het voornaamste bestanddeel van een maal met andere variëteiten aan groenten en je kunt de smaak veranderen door verschillende kruiden toe te voegen. Geelwortel, kaneel, knoflook, gember, roosmarijn, basilicum, peterselie, salie, tijm, selderij, pepers, granaatappels, zijn uitstekende keuzen van kruiden. Of kruiden welke wonderbare smaken toevoegen, als wel als ladingen antioxidanten. Gebruik echter geen bewerkte sauzen, doortrokken als die zijn met suiker, fructose of in hoge mate met fructose koren syroop, welke allemaal je bloedsuiker als een raket omhoog doen gaan en die in verband worden gebracht met de toegenomen diklijvigheid problematiek in vele van de westerse beschaafde naties. Gebruik het zout dat goed voor jou is, namelijk ongeraffineerd zeezout, dat ongeveer 84 verschillende mineralen bevat. Zoals de bijbel het al zegt: zout is goed, maar dat gaat over ongeraffineerd zeezout. Het geraffineerde tafelzout is inderdaad niet heel gezond en de meeste medische tijdschriften die in artikelen uitweiden over de negatieve kanten van zout inname gaan over geraffineerd zout. Echter, om uit dit onderzoek af te leiden dat ongeraffineerd zeezout eveneens niet goed voor jou is, is gebrekkige wetenschap. Neem duidelijk afstand van enig, door mensen gemaakt, geraffineerd voedsel. Dat betekent geen graanproducten, brood of pasta’s, geen koffie, geen suiker, geen kunstmatige zoetstoffen, uitgezonderd stevia en xylitol. Het is ook het beste bier te vermijden en elke andere vorm van alcohol, terwijl je groenten therapie ondergaat. Drink in plaats ervan kruidenthee of water. Het beste water is dat uit snelstromende bergstromen, gletscherwater of gelijkwaardige soorten water, zoals geëlektrolyseerd water, dat alkalisch is en rijk aan antioxidanten. Als alternatief gedistilleerd water, omgekeerde osmose water, of anders water gefilterd door een ceramische en koolstoffilter. Drink geen kraanwater, wat fluoriden of chlorine bevat en andere chemicaliën en wat dikwijls veel koper en aluminium bevat.

HOOFDSTUK 6 NOG MEER AANVULLENDE VOEDINGSSTOFFEN.

Je kunt ook je dokter of een gezondheidszorgverstrekker vragen je een voorschrift te verstrekken voor de navolgende supplementen (aanvullende voeding), voor jou te bereiden door een bereidende apotheek. Foliumzuur 1,2 mg/dag; vitamine B12 5 mg/dag (methylcobalalamine); vitamine B6 30mg/dag; lithium orotate 20mg/dag; gedeodoriseerd knoflook extract poeder 20mg/dag; potas citraat 500mg/dag; magnesium citraat 500mg/dag;  extract van druivenpitten 300mg/dag; bacopa monnieri standaard 20% bacosides, A en B 20mg/dag; De beste bereide supplementen die ik aanbevolen heb vanaf Primal Force, klik hiervoor op de navolgende site:

Je kunt ook graag krill olie capsules gebruiken, als de omega 3 vetzuren EPA en DHA in hogere mate biologisch beschikbaar zijn, dan in visolie, waardoor je niet zoveel capsules nodig hebt. Neem drie capsules in, van 333 mg elk, 3 maal per dag totdat je gezond bent. Kan worden beperkt tot driemaal 1 capsule per dag als voorzorg of als onderhoudsdosis. Je zult advies nodig hebben van je gezondheidszorger indien je allergisch bent of gevoelig voor sommig zee voedsel. Krill olie werkt uitstekend tegen ontstekingen. Het bevat ook astaxanthine, waarschijnlijk het krachtigste antioxidant tegenwoordig beschikbaar. Astaxanthin is ook beschikbaar als supplement. Niet alleen is het een prima antioxidant, het is ook een geweldige bron van omega 3 vetzuren en het gaat door de bloed barrière heen, zodat het ontsteking kan beperken, alsook het brein kan beschermen tegen schadelijke vrije radicalen. Onlangs is Seanol aangemeld als het beste beschikbare antioxidant , zodat het de moeite waard lijkt er naar te kijken. Acetyl-L-Carnitine is een belangrijk amino zuur dat dieetvetten omzet in energie. Zonder voldoende Acetyl-L-Carnitine in het brein zul je je geestelijk vermoeid voelen en een zwakke concentratie en geheugen hebben. Dit is speciaal belangrijk voor vegetariërs, want Acetyl-L- Carnitine komt primair van vlees- en zuivelproducten. Een andere recente invoering als supplement is Myoinositol ( een van de meest biologisch beschikbare B-vitaminen). Het is ook belangrijk bestanddeel van celmembranen in het brein verantwoordelijk voor de snelle communicatie tussen hersencellen (snel denken). Fosfatidylserine ondersteunt bij het scherpen van het brein door het geheugen en de concentratie te verbeteren. Het is een bestanddeel van eerste belang voor de celmembraan van hersencellen. Het dient ook als een neuroboodschapper welke de communicatie van cel tot cel verbetert. Lecithine is ook een belangrijk supplement aangezien het een voorloper is van de neuroboodschapstof Acetylcholine, welke nodig is om de communicatiesignalen tussen verschillende hersencellen in de verschillende hersendelen over te dragen.  Lecithine levert choline dat nodig is voor het brein om de neuroboodschapperstof Acetylcholine te produceren. Zelfs nog beter is het supplement Cytidine Diphosphaat Choline (ook bekend als CDP Choline). Onderzoekers hebben aangetoond dat het veruit meerderwaardig is aan Lecithine, omdat het sneller door de bloed-brein barrière komt en beter wordt opgenomen door hersencellen. Andere studies hebben aangetoond dat CDP Choline de geestelijke prestaties afgetekend verbetert. Apoaequorine is een eiwit dat zich bindt aan schadelijk overmatig calcium in je hersencellen en je zo helpt het te verwijderen. Apoaequorine is een volkomen veilig eiwit dat je reeds in je lichaam hebt. Een groot onderzoek heeft aangetoond dat het hersencellen langer in leven kan houden en celdood terug kan brengen tot op z’n minst 50 procent. Een andere studie bevestigde dat het in belangrijke mate de concentratie en het geheugen verbetert. Verbetering werd na nauwelijks een week gezien. Een recente ontwikkeling is L-Carnosine, wat gebruikt wordt om weefsels te herstellen en giftige stoffen uit het lichaam te verwijderen. Het verwijdert Samengestelde bèta amyloïde in Alzheimer’s. Het verhoogt ook de energieniveaus in je mitochondriëen (de krachtcentrales in al je hersencellen). L-Carnosine redt je hersencellen door je mitochondriëen te doen herleven. Corona C, et. al. “Effecten van dieet supplementen van Carnosine op dysfunctie ven mitochonriëen, amyloïde ziektes en verstandelijke defecten in 3maal Tg-AD-muizen. Een ander goed onderzocht supplement is curcumine, dat de hersenbarrière neemt,  zich bindt aan de plaques en die helpt te verwijderen uit de hersenen. Het is echter van belang het gestandaardiseerde supplement te nemen, omdat curcumine alleen niet echt goed wordt opgenomen of verwerkt. De toevoeging van piperine in het curcumine supplement is aangetoond de bio beschikbaarheid met 2000% te vermeerderen.

Kruidenthee

In de traditionele kruidengeneeskunde worden er voornamelijk de volgende vier kruiden voor geheugenproblemen gebruikt: roosmarijn, brahmi (bacopa monnieri geen gotu kola), biloba, salie. Zoet het met honing, stevia extract of xylitol, voeg geen melk of suiker toe. De kruidenthee salie wordt gebruikt in China gedurende duizenden jaren of zo, om de geest tot op oude leeftijd scherp te houden.

Oefening

Het is ook aangetoond dat door nieuwe dingen te leren en lichamelijke oefeningen te doen je de geest actief houdt. Een andere behandeling is voorgesteld, namelijk het maken van een verse mixture van geelwortel in ghi of kokosnotenolie, dit opsnuiven, zodat het wordt opgenomen in de hersenciculatie. Het is geboden dat alleen verse bestanddelen hierbij worden gebruikt, om het binnendringen van microben te verhinderen. De inname van medicijnen via de neus bevordert het doordringen van de hersen-bloed barrière, daarbij de medicijnen alleen voor de hersenen beschikbaar makend.

 HOOFDSTUK 7 WAT MET MEDICIJNEN

Talloze miljoenen mensenlevens zijn gered door de geneesmiddelenindustrie. Voorbeeld antibiotica, o.a. penicilline, wat 80 miljoen levens heeft gered volgens schatting door de Wereld Gezondheid Organisatie(WHO). Levensreddende medicijnen die onmiddelijke toediening eisen, omvatten bijvoorbeeld adrenaline voor anafylactische schokbehandeling, of heparine voor hartaanvallen. Verder redden inentingen meer dan 3 miljoen levens per jaar volgens de WHO. Echter als het aankomt op aftakelingsziekten, zoals Alzheimerziekte, zijn medicinale behandelingen geheel ongeschikt, omdat zij slechts een aspect of factor van het ziekteproces aanpakken. Soms hebben alternatieve of natuurgeneeskundige behandelingen meer uitwerking dan medicijnen. Bijvoorbeeld heeft onderzoek aangetoond, dat druivenpittenextract (pycnogenol) meer ertoe deed dan aspirine om bloed te verdunnen zonder de bijwerkingen. Onderzoek verricht door het Scripps Onderzoeksinstituut heeft aangetoond, dat chang shan, een chinees geneeskrachtig kruid, het beste werkt tegen malariakoortsen. Kaneel is zeer effectief als ondersteuning van gezonde bloedsuiker niveaus. Het antioxidant astaxanthine heeft meer uitwerking als enig ander kunstmatige antioxidant. Vitamine D3 en granaatappel zijn aangetoond prima anti-kanker supplementen te zijn. Het natuurlijke enzym nattokinase is aangetoond meer effect te hebben dan medicijnen om bloedklonters op te lossen. Vanwege de effectiviteit ervan zijn sommige geneesmiddelen bedrijven nu gaan samenwerken met Chinese bedrijven, om traditionele Chinese mixturen te leveren voor een verscheidenheid van ziekten. De geneesmiddelen ondernemingen zijn onderdeel van een miljarden industrie, welke streeft naar winstvermeerdering met alle middelen (soms zelfs misdadige middelen). Zij besteden miljoenen dollars aan het bewerken van de overheid en de geneesmiddelen controle-instanties. Dit ten einde hun monopolie (alleenverkoop)  posities op het gebied van de gezondheidszorg in stand te houden. Deze bedrijven zijn niet werkelijk geïnteresseerd in het vinden van genezende behandelingen voor enige ziekten, omdat zij meer winsten maken door zoveel mensen als mogelijk aan de medicijnen te houden welke verschijnselen verlichten en hen aan die medicijnen te houden voor de rest van hun leven. Zo houden zij die mensen als klanten aan zich gebonden, wat hen een biljoen dollars per jaar oplevert. Door verder te beweren dat er geen genezing bestaat, worden de mensen gewillig gemaakt om geld te betalen voor verder onderzoek. Deze geneesmiddelen ondernemingen hebben zelfs fondsen (als bedrijfskosten) om boeteschikkingen te betalen en rechtszaken af te kopen.

Geneesmiddelen ondernemingen zijn aangeklaagd vanwege de volgende misdrijven

 1. Het illegaal aanprijzen van medicijnen bij ouderen en kinderen.
 2. Het geven van betalingen, smeergelden en dure vakanties aan medische beroepers en apothekers.
 3. Zijn in verband gebracht met een toegenomen doodsrisico, door artsen te overtuigen om niet toegelaten medicijnen voor te schrijven.
 4. Studies in het licht zetten, met gunstige uitkomsten, met achterwegenlating van studies die schadelijke werkingen laten zien.
 5. Op bedrieglijke wijze aangeven dat een pijnstiller minder verslavend werkte dan andere pijnstillers, gebruiken van misleidende verkoopmanieren, de risico’s verdonkeremanen verbonden aan het gebruik van medicijnen en het aanprijzen ven medicijnen voor toepassingen waarvoor geen studies bestaan.
 6. Misdragingen aangaande beweringen over het medicijn, omtrent veiligheid en werkzaamheid, marketing, prijzen en dosering.
 7. Bedrieglijke verkoop beweringen omtrent de veiligheid, nadat een medicijn heeft aangetoond het risico op een hartziekte en beroerte te verdubbelen. Het betreffende medicijn veroorzaakte hartaanvallen in 140 duizend mensen, waarvan de helft stierf.
 8. Het geneesmiddelenbedrijf Merck werd aangegeven door twee klokkenluiders uit zijn wetenschappelijke staf, die openbaar maakten dat de uitkomsten van een klinische vaccin test vervalst waren met dierlijke antilichamen, zodat het vaccin werkzamer zou lijken te zijn.
 9. GlaxoSmithKline wist van zijn diabetes medicijn Avandia, maar stelde patiënten bloot aan een verhoogd risico voor hartcomplicaties. Het publiek werd daar niet bewust van gemaakt, tot 2007, nadat een toename van hartaanvallen en hartvaten sterfte was bericht. Van 42 klinische tests op Avandia werden 35 niet geopenbaard.
 10. Bristol-Myers Squib betaalde 515 miljoen dollar voor het illegaal aanprijzen van Alibify aan kinderen en ouderen, ondanks de mogelijk schadelijke werkingen bij ouderen.
 11. Eli Lilly betaalde 1,4 miljard dollar voor het aanprijzen van Zyprexa voor niet toegestaan gebruik en voor het niet gepast openleggen van bijwerkingen, inbegrepen het stervensrisico).
 12. Abbott Laboratories betaalde 1,5 miljard uit voor het illegaal promoten van gebruik van Depakote buiten de omschrijving om, bij bejaarde dementiepatiënten, zelfs al ontbraken gegevens m.b.t. veiligheid en werkzaamheid en het anorexia bij ouderen deed toenemen.

13. Johnson&Johnson zullen 1.5 tot 2 miljard dollar hebben te betalen voor het illegaal verkopen van Risperdal en andere medicijnen en het verbergen van gegevens omtrent de bijwerkingen van hun medicijnen verkopen van Risperdal en andere medicijnen en het verbergen van gegevens omtrent de bijwerkingen van hun medicijnen.

 1. Pfizer moest bij wijze van vierde schikking binnen tien jaar tijds, 2,3 miljard dollar betalen voor het illegaal op de markt brengen van Paxil en Welbutrin en voor het niet volledig onthullen van de bijwerkingen van Avandia. Denk alsjeblieft niet dat regering instanties zoals de Federal Drugs Administration (FDA) jouw vrijheid beschermen, speciaal tegenover het gezondheidsstelsel. Geneesmiddelen bedrijven geven miljoenen en miljoenen aan de FDA om hun geneesmiddelen goedgekeurd te krijgen. Bovendien heeft de FDA nu een spionage programma om terug te slaan tegen klokken luidende wetenschappers, die hun ongerustheid tot uitdrukking brengen over de veiligheid van geneesmiddelen, welke worden verkocht. Onlangs ondertekende het hooggerechtshof een bill, welke ontslag van rechtsvervolging garandeert inzake alle rechtszaken aangespannen tegen onveilige vaccins. Een andere geliefde manier voor de FDA en de geneesmiddelenindustrie om alternatieve behandelingen en therapieën in diskrediet te brengen is, te stellen dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor hun gebruik, ook al zijn er vele vakgenotenbeoordelingen ter beschikking. Kijk alleen maar op het zoekprogramma Pubmed, bijvoorbeeld. Een andere strategie die zij gebruiken is, onderzoek te verrichten met kunstmatig (synthetisch) gemaakte vitaminen enz. (vaak chemisch afgeleid van aardolie)  zonder erbij te vermelden dat die synthetisch zijn en vervolgens aan te tonen dat ze schadelijk zijn of niet werkzaam bij het behandelen van ziekten. Dat terwijl onderzoek met natuurlijke bestanddelen heeft aangetoond dat ze doeltreffend zijn.

En wat met de doktoren?

Uiteraard zijn doktoren tegenwoordig zo druk bezig met zo veel patiënten, dat ze eenvoudig niet genoeg tijd hebben om medische tijdschriften te lezen over de laatste ontwikkelingen in de geneeskunde. Het aantal medische en onderzoektijdschriften, bij duizenden uitgegeven, maakt het ook al onmogelijk voor een dokter om ze allemaal te lezen. Zodoende zijn de doktoren ertoe geneigd de informatie te accepteren die door de vertegenwoordigers van de geneesmiddelenbedrijven wordt aangeboden in de brochures en pamfletten welke ze aanleveren. Houdt in je gedachte dat ook dokters tijdens hun opleidingen werd geleerd, dat medicijnen en operatieve ingrepen de enige mogelijke behandelingen zijn die resultaat brengen, wat hen geleerd werd door docenten aan de universiteiten, die weer werden gesteund door geldelijke bijdragen van “Grote Pharma”. Meer nog, in sommige landen worden doktoren van het medisch register afgeslingerd voor het aanbevelen van alternatieve medicaties of behandelingen en zo aarzelen zij om die voor te stellen. Zij willen zij vaak ook niet natuurlijke alternatieven aanbevelen uit angst zich voor hun vakgenoten belachelijk te maken, ook al zijn vele doktoren ontevreden met de resultaten van medicinale behandeling. Deze situatie heeft doktoren onwillekeurig tot “veredelde drugshandelaren” doen worden en tot slachtoffers van slechte of gebrekkige informatie. Velen gaan nu alleen maar naar hun arts voor een diagnose en zoeken vervolgens het internet af naar alternatieve behandelingen en medicaties. Sommigen zeggen: “voor de verschijnselen ga je naar de dokter, voor genezing kijk je uit naar alternatieven”. Artsen echter zijn de aangewezen figuren voor levensreddende geneeskundige noodingrepen en andere ingrepen.

Goed geïnformeerd

Ik spoor je aan om je goed te informeren, zodat je de juiste feiten te weten kunt komen en ook de waarheid omtrent het gezondheidzorgstelsel en doeltreffende alternatieven. Ik heb links aangegeven voor verdere informatie op de volgende bladzijde

Van Lithium Orotate is aangetoond dat het de grijze massa in het menselijk brein doet toenemen.

Tips:

2020-02-11T15:39:53+01:00

Over de auteur:

Geef een reactie